Warunki korzystania
z portalu i sklepu internetowego Wydawnictwa JWCNiniejszy dokument określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego (Sklep) oraz zasady korzystania przez Użytkowników z treści zamieszczanych w portalu Sprzedającego (Portal) - znajdujących się pod adresem www.jwc.com.pl

Sprzedającym jest Wydawnictwo JWC Sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Ślusarskiej 6, spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego za numerem 0000252858, posługująca się numerem NIP: 771-15-31-758 (Wydawnictwo).
W sprawach dotyczących zamówień kontakt z działem kolportażu jest możliwy:
- pocztą elektroniczną na adres: biuro@jwc.com.pl
- telefonicznie lub faksem: 44 646-84-58
Klientem jest osoba korzystająca ze sklepu w celu dokonania zamówienia. Użytkownikiem jest Klient lub inna osoba korzystająca z zasobów portalu.
Warunkiem korzystania ze sklepu oraz zasobów portalu jest akceptacja postanowień niniejszego dokumentu.

Składanie zamówień


Mechanizm sklepu internetowego umożliwia składanie zamówień poprzez wybór i zaakceptowanie przewidzianych w nim opcji dotyczących asortymentu, cen, form płatności oraz sposobów dostarczenia zamówionych książek. Aby uzgodnić możliwość złożenia zamówienia o innych, niż przewidziane w sklepie cechach - zapraszamy do kontaktu z działem kolportażu za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.
Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.
W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający podejmie próbę kontaktu z Klientem w celu uzupełnienia danych. Jeśli kontakt nie będzie możliwy, zamówienie może zostać anulowane.
Zamówienia realizowane są co do zasady niezwłocznie - jeżeli zaś niezwłoczna realizacja zamówienia nie będzie możliwa, informacja taka zostanie Klientowi przekazana wraz z przewidywanym terminem realizacji zamówienia, tak aby Klient mógł podjąć decyzję dotyczącą realizacji lub rezygnacji z zamówienia.

Płatność i wysyłka


Płatności za zamówiony towar mogą być dokonywane:
- przelewem w ramach procedury składania zamówienia, za pośrednictwem infrastruktury udostępnianej przez operatora płatności (e-płatności, płatności internetowe)
- za pobraniem w chwili odbioru przesyłki od kuriera bądź listonosza.
Wysyłka zamówionego towaru odbywa się w sposób wybrany przez Klienta spośród możliwości prezentowanych podczas składania zamówienia.
Terminy dostarczenia przesyłki prezentowane podczas procedury zamówienia mają charakter orientacyjny i przybliżony - oparte są na deklarowanych przez poszczególnych przewoźników terminach doręczeń. W przypadku nieotrzymania przesyłki po upływie orientacyjnego terminu dostarczenia - prosimy o kontakt z działem kolportażu w celu wyjaśnienia u przewoźnika statusu przesyłki.
Możliwe do wyboru sposoby wysyłki oraz koszty przesyłki są prezentowane w ramach procedury zamówienia.
Faktura za zamówione towary wystawiana jest na postawie danych wprowadzonych przez Klienta przy składaniu zamówienia. Faktura w formie elektronicznej jest dostarczana Klientowi na podany adres poczty elektronicznej oraz dostępna z panelu Moje Konto.

Produkty elektroniczne


Produkty elektroniczne są oferowana na zasadzie subskrypcji czasowej. Realizacja zamówienia oznacza udzielenie Klientowi dostępu do produktu elektronicznego na warunkach odpowiadających rodzajowi wykupionej subskrypcji.
Przedłużenie subskrypcji oraz rozszerzenie ilości stanowisk wykupionego dostępu stanowią osobne produkty elektroniczne, komplementarne wobec wykupionej subskrypcji - nie mogą one być sprzedawane samodzielnie.
Zakup subskrypcji czasowej w okresie obowiązywania darmowego/próbnego dostępu do produktu elektronicznego oznacza wolę korzystania z dostępu o zakupionych parametrach w miejsce dostępu darmowego/próbnego.

Roczna prenumerata Wykazu Leków Refundowanych


Jest to usługa polegająca na zamówieniu wszystkich wydań Wykazu Leków, jakie ukażą się w roku zamówienia prenumeraty. Do realizacji zamówienia konieczna jest wpłata ceny prenumeraty. Cena rocznej prenumeraty obejmuje wszytkie wydania jakie ukażą się do końca okresu prenumeraty i jest stała - niezależna od ilości wydań książki jakie obejmie prenumerata. Jest to opłata ryczałtowa - rezygnacja z prenumeraty nie powoduje anulowania faktury, ani zwrotu ceny. Cena prenumeraty obejmuje również koszty wysyłki do Klienta książek objętych prenumeratą przesyłką kurierską. Cena nie obejmuje kosztów dodatkowych, nieprzewidzianych usług związanych z przesyłką (takich jak przekierowanie przesyłki na inny adres, ponowna wysyłka nieodebranej przesyłki).Uprawnienia konsumentów


Klientom będącym konsumentami przysługują uprawnienia przewidziane dla konsumentów w przepisach prawa. W szczególności konsumentowi przysługuje prawo zwrotu zakupionego towaru w terminie 14 dni od jego otrzymania, z zastrzeżeniami i na warunkach określonych w przepisach dotyczących sprzedaży konsumenckiej.
Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez sprzedającego drugiej stronie treści zawieranej umowy:
a. utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu umowy sprzedaży.
b. utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy sprzedaży następuje przez wysłanie klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie klientowi specyfikacji zamówienia oraz dowodu zakupu.
c. treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

Polityka ochrony danych osobowych („RODO”)


Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:


I. Administratorem Twoich danych osobowych jest Wydawnictwo JWC Sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Ślusarska 6

II. W sprawach dotyczących ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami pocztą elektroniczną pod adresem biuro@jwc.com.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany powyżej.

III. Cele i podstawy przetwarzania.
Będziemy przetwarzać Twoje dane:

• w celu zawarcia/wykonania umowy/umów które zawarliśmy (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO),

• w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

• w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

• w celach analitycznych (lepszego doboru usług do potrzeb naszych Klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych Klientach, analizy finansowej naszej spółki itp.) będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).


IV Sposób i czas przetwarzania
Jako administrator danych na bieżąco prowadzimy analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

Podejmujemy wszelkie niezbędne działania, by także nasi podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe naszych Klientów.

Będziemy przechowywać Twoje dane przez okres wymagany przepisami prawa lub niezbędny do osiągnięcia celów opisanych w punkcie III.


V. Uprawnienia użytkowników
Przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych, przetwarzanych w celu i na podstawach wskazanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że zaistnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń albo obowiązek przetwarzania tych danych będą na nas nakładać przepisy prawa.

Przysługuje Ci również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) swoich danych, do usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeśli dane osobowe przetwarzane są w zakresie określonym przepisami prawa, mogą zostać zmienione lub poprawione w ramach procedury przewidzianej prawem.


VI. Marketing i kontakt bezpośredni
Jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych za pośrednictwem e-mail, SMS oraz innych środków komunikacji elektronicznej, dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane dla celu wysłania takich informacji. Podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Wydawnictwa polegający na wysyłce informacji marketingowych w granicach udzielonej przez Użytkownika zgody (marketing bezpośredni). Użytkownik ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Dane będą przechowywane w tym celu przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Wydawnictwa, chyba że Użytkownik sprzeciwi się otrzymywaniu informacji marketingowych.


VII. Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane w niezbędnym zakresie następującym odbiorcom:

• firmom, z którymi współpracujemy, w celu należytego wykonywania zawartych umów (firmy kurierskie, przewozowe),

• instytucjom określonym przez przepisy prawa np. Urząd Skarbowy,

• naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym) np. firmom księgowym, prawniczym, informatycznym, hostingowym, wykonującym usługi mailingu.VIII. Przetwarzanie danych osobowych danych jest:
- niezbędne do zawarcia/wykonania umowy/umów które zawarliśmy lub do wykonania innego celu związanego z przetwarzaniem, w celach, o których mowa w pkt III.
- niezbędne do korzystania z oferowanych przez nas usług lub treści prezentowanych w sieci Internet
- dobrowolne, jeśli dotyczy otrzymywania informacji handlowych oraz innych informacji przeznaczonych dla Klientów Wydawnictwa przekazywanych pocztą elektroniczną lub tradycyjną.
Zamknij

Korzystając ze strony zgadzasz się na używanie plików cookie, które są instalowane na Twoim urządzeniu. Jednocześnie zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych w zakresie i celach określonych w Warunkach korzystania z serwisu internetowego Wydawnictwa JWC.